VELETRHY SBĚRATEL

VSTUPTE

SBERATEL
FAIRS

ENTER

MESSEN
SBERATEL

BETRETEN

Všeobecná pravidla portálu SBERATEL.INFO

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY portálu SBERATEL.INFO

ÚČINNOST OD: 1. 5. 2016

Článek 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost Double Impact , s.r.o., se sídlem V Zářezu 902/4, Praha 5, 155 00, IČO: 027 13 641, DIČ: CZ027 13 641, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 222747, která podniká v oblasti reklamní činnosti a marketingu, vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravující práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s využíváním portálu SBERATEL.INFO.

 1. Tyto VOP stanovují podmínky pro užívání portálu SBERATEL.INFO. Registrací do potvrzuje Účastník souhlas s těmito VOP a souhlasí se zpracováním osobních údajů pro společnost Double Impact , s.r.o., se sídlem V Zářezu 902/4, Praha 5, 155 00, IČO: 027 13 641, DIČ: CZ027 13 641, za účelem zasílání pravidelného informačního newsletteru a dalších reklamních a obchodních sdělení, sledování a vyhodnocování zvyků Účastníka a jeho spokojenosti s nabízenými Výhodami či spotřebitelských testů. Účastník souhlasí s tím, aby jej Provozovatel informoval o svých službách a produktech, popřípadě o službách a produktech Partnerů, a to využitím poštovní adresy Účastníka, adresy elektronické pošty Účastníka, telefonního čísla Účastníka, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu.
 2. Účastník se při zřízení, využívání a ukončení registrace na portálu SBERATEL.INFO zavazuje dodržovat tyto VOP.

Článek 2. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

 1. Sberatel.info je portál, jejímž prostřednictvím může Účastník čerpat Výhody nabízené Provozovatelem nebo Partnery sberatel.info.
 2. Provozovatelem portálu Sberatel.info je společnost Double Impact , s.r.o., se sídlem V Zářezu 902/4, Praha 5, 155 00, IČO: 027 13 641, DIČ: CZ027 13 641, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 222747, která na základě registrace Účastníka na portálu Sberatel.info zajišťuje Účastníkovi možnost získat výhody od provozovatele portálu a jeho partnerů. Provozovatel je správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) ZOÚ.
 3. Účastníkem je fyzická osoba, která se registruje nA portálu SBERATEL.INFO; Účastník je subjektem údajů ve smyslu § 4 písm. d) ZOÚ.
 4. Partner je kterýkoli z partnerů portálu SBERATEL.INFO, který účastníkům nabízí možnost nakoupit jeho zboží a/nebo služby za zvýhodněných podmínek a čerpat další jím stanovené výhody.
 5. ZOÚ je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3. Registrace na portálu SBERATEL.INFO

 1. Registrace je dobrovolná. Registrovat se může každá fyzická osoba trvale nebo přechodně žijící na území České republiky, starší 15 let. Každá osoba se může registrovat pouze jednou.
 2. Nezbytnou podmínkou čerpání výhod registrace na portálu SBERATEL.INFO je řádná a správná registrace Zájemce. Zájemce se registruje prostřednictvím online formuláře, který je dostupný na webových stránkách www.www.sberatel.info.
 3. Za registraci na portálu SBERATEL.INFO se nic neplatí.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo registraci zájemce neprovést v případě nesprávně vyplněného registračního formuláře. V případě řádného vyplnění a potvrzení registračního formuláře dojde k registraci na portálu SBERATEL.INFO .

Článek 5. VÝHODY SPOJENÉ S REGISTRACÍ NA PORTÁLU SBERATEL.INFO

 1. Účastník je oprávněn čerpat Výhody spojené s registrací na portálu SBERATEL.INFO, které jsou vyhlášeny Provozovatelem pro aktuální časové období.
 2. Druhy Výhod závisí na aktuální nabídce Partnerů PORTÁLU SBERATEL.INFO a mohou zahrnovat např. slevy z cen zboží a služeb u jednotlivých Partnerů, prioritní nákupy, tzn. přednostní nákupy, širší výběr zboží a služeb, dopravu z e-shopů zdarma a další.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo Výhody měnit, doplňovat či jinak upravovat. Nabídka každé konkrétní Výhody má omezenou platnost. Po uplynutí této doby právo na využití Výhody zaniká. Aktuální seznam Výhod, jejich platnost a seznam Partnerů, u kterých je Výhody možné uplatnit, je dostupný na portálu SBERATEL.INFO. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínit čerpání některých Výhod splněním předem stanovených podmínek, které budou vždy specifikovány u konkrétní Výhody. Veškeré informace o Výhodách, podmínkách jejich uplatnění a doby jejich trvání budou uvedeny na webových stránkách www.www.sberatel.info.
 4. Provozovatel neodpovídá za újmu vzniklou Účastníkovi neohlášenými změnami nabídky ze strany Partnerů, které mají za následek nemožnost využití Výhod spojených s registrací na portálu SBERATEL.INFO. Provozovatel neodpovídá za případnou újmu vzniklou Účastníkovi na zdraví a majetku v souvislosti s uplatněním Výhody u Partnerů.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady registraci Účastníka, který využívá Výhod registrace na portálu SBERATEL.INFO v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy platnými a účinnými v České republice či s těmito VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady registraci na portálu SBERATEL.INFO i toho Účastníka, který svým jednáním ohrozí dobrou pověst Provozovatele nebo zboží a/nebo služeb Partnerů.
 6. Provozovatel může v rámci portálu SBERATEL.INFO vyhlásit soutěž a/nebo pořádat loterii, které se může zúčastnit Účastník, splňující podmínky stanovené pro účast v této soutěži/loterii, blíže specifikované v konkrétních pravidlech soutěže/loterie.

Článek 7. UKONČENÍ REGISTRACE NA PORTÁLU SBERATEL.INFO

 1. Účastník může zrušit svoji registraci na portálu SBERATEL.INFO kdykoliv.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit portál SBERATEL.INFO bez udání důvodu. Od data ukončení provozu portálu SBERATEL.INFO nebude již možné čerpat Výhody.
 3. Registrace na portálu SBERATEL.INFO zaniká:
  1. doručením písemné žádosti Účastníka o zrušení registrace na adresu Double Impact , s.r.o., se sídlem V Zářezu 902/4, Praha 5, 155 00.
  2. došlo k závažnému porušení těchto VOP;
  3. Účastník zneužil registraci, logo, název portálu nebo další identifikační údaje nebo jakkoli poškodil práva a oprávněné zájmy Provozovatele;
  4. okamžikem zjištění, že Účastník zneužil registraci na portálu SBERATEL.INFO ve svůj prospěch nebo v prospěch jiné osoby, zejména využíváním na podnikatelské účely své nebo třetí osoby;
  5. okamžikem odvolání souhlasu Účastníka se zpracováním osobních údajů;
  6. a v dalších případech stanovených v těchto VOP.
 4. Registrace na portálu SBERATEL.INFO zaniká:
  1. úmrtím Účastníka;
  2. okamžikem zjištění, že Účastník uvedl v registračním formuláři záměrně nepravdivé údaje;
  3. okamžikem zrušení portálu SBERATEL.INFO;
  4. a v dalších případech stanovených v těchto VOP.
 5. Ukončením registrace na portálu SBERATEL.INFO ztrácí Účastník nárok na čerpání Výhod plynoucích z registrace na portálu SBERATEL.INFO .
 6. Ukončením registrace Účastníka na portálu SBERATEL.INFO není dotčeno oprávnění Provozovatele zasílat tomuto další obchodní sdělení.

Článek 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje všech Účastníků v souladu s právními předpisy, a to zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel přijal opatření na zabezpečení osobních údajů ve smyslu § 13 ZOÚ a dbá na dodržování povinnosti mlčenlivosti a dalších pravidel etiky při práci s osobními údaji.
 2. Registrací Účastníka budou v souvislosti s touto registrací zpracovány osobní údaje Účastníka k účelům, s nimiž vysloví souhlas. Kliknutím na příslušné tlačítko k registraci Účastníka na portálu SBERATEL.INFO vyslovuje Účastník dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely registrace.
 3. Osobní údaje Účastníka budou pro účely dle těchto VOP zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, četnost návštěv u Partnera Provozovatele, odpovědi Účastníka zaznamenané prostřednictvím výzkumů a/nebo testů, výši útraty u Partnera Provozovatele, zařazení do segmentu u Partnera Provozovatele, informace o transakcích prováděných Účastníkem v počítačovém systému Provozovatele a v počítačových systémech Partnerů a informace o aktivitě a chování Účastníka na www.www.sberatel.info, jakož i na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram).
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely dle těchto VOP je udělován na dobu registrace Účastníka na SBERATEL.INFO. Zánikem registrace bude ukončeno zpracování osobních údajů Účastníka ke všem účelům, ke kterým dal Účastník souhlas.
 5. Účastník může kdykoliv uplatnit svá práva dle § 11, § 12 a §21 ZOÚ. Účastník je zejména oprávněn kdykoli bezplatně svůj souhlas odvolat, požadovat přístup k osobním údajům, požadovat opravu nesprávných či neaktuálních osobních údajů, požadovat doplnění neúplných osobních údajů, požádat o blokování, ukončení zpracování svých osobních údajů a/nebo o jejich likvidaci, požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, atd. Zjistí-li nebo domnívá-li se Účastník, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může Účastník požádat o vysvětlení a/nebo odstranění závadného stavu. Účastník může dát rovněž podnět Úřadu na ochranu osobních údajů k zahájení správního řízení ve věci ochrany osobních údajů.
 6. Pokud se Účastník registruje (přihlásí) do soutěže pořádané Provozovatelem, budou v souvislosti s jeho účastí v této soutěži zpracovány jeho osobní údaje, a to k účelům, k nímž vysloví Účastník souhlas. Kliknutím na příslušné tlačítko sloužící k registraci Účastníka do soutěže, vysloví Účastník dobrovolný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro účely účasti v soutěži (tj. např. vytvoření profilu soutěžícího, vyhodnocení výsledků soutěže atd.).
 7. Osobní údaje Účastníka budou pro účely účasti v soutěži a případně pro další účely, se kterými Účastník vysloví souhlas, zpracovány v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, kontaktní telefon, rodné číslo a/nebo datum narození, místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, heslo, pohlaví, nejvyšší dosažené vzdělání.
 8. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely účasti v soutěži je udělován na dobu 5 let od ukončení soutěže. Souhlas pro případné další účely, se kterými Účastník prostřednictvím registračního (přihlašovacího) formuláře vysloví souhlas, je udělován na dobu registrace Účastníka na SBERATEL.INFO.
 9. Pro případ, že Účastník obdrží v soutěži výhru, uděluje Účastník Provozovateli současně s udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely účasti v soutěži souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení webu soutěže, webových stránkách www.www.sberatel.info či na propagačních materiálech Provozovatele, jakož i souhlas se zveřejněním své podobizny (např. fotografie při předávání cen atd.) na webových stránkách www.www.sberatel.info , webu soutěže a propagačních materiálech Provozovatele.
 10. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka jinému správci, který je oprávněn tyto osobní údaje spravovat a zpracovávat v tom samém rozsahu jako Provozovatel, po tu samou dobu jako Provozovatel a pro ty samé účely jako Provozovatel.

Článek 9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Odesláním online registračního formuláře Účastník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení VOP ve znění platném a účinném v den odeslání online registračního formuláře.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či doplňovat VOP i bez předchozího písemného oznámení jednotlivým Účastníkům samostatně. Všechny změny a/nebo doplňky VOP budou oznámeny na webových stránkách www.www.sberatel.info a promítnuty do VOP. Aktuálně platná verze VOP je dostupná na webových stránkách www.www.sberatel.info . Nebude-li Účastník se změnami či doplňky souhlasit, je oprávněn kdykoliv ukončit své členství v souladu s těmito VOP.
 3. Marketingová komunikace portálu SBERATEL.INFO zaslaná Účastníkovi Provozovatelem, včetně marketingové komunikace jednotlivých Výhod Provozovatelem, je považována za komunikaci v rámci portálu SBERATEL.INFO .
 4. Veškerá přání, podněty či stížnosti Účastníků přijímá Provozovatel na níže uvedené poštovní adrese nebo na e-mailu [email protected].
 5. Orgánem státního dozoru, jemuž podléhá obchodní činnost Provozovatele je Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu, Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00

Článek 10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

 1. V případě sporu mezi Účastníkem a Provozovatelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Účastník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: [email protected]
  Webová stránka: adr.coi.cz
 2. Účastník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článek 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel jedná s Účastníkem ve všech smluvních vztazích za trvání smluvního vztahu v Českém jazyce.
 2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Účastníkem se řídí právním řádem České republiky a případné spory z těchto právních vztahů budou rozhodovány českými soudy.
 3. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. června 2016.

Double Impact , s.r.o., V Zářezu 902/4, Praha 5

e-mail: [email protected], www.www.sberatel.info

IČO: 027 13 641, DIČ: CZ027 13 641, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 222747.

VELETRHY SBĚRATEL

VSTUPTE

SBERATEL
FAIRS

ENTER

MESSEN
SBERATEL

BETRETEN

Sběratelské aukce

 • Bohužel, žádné blížící se aukce nebyly nalezeny.

VYHLEDAT DALŠÍ AUKCE

Sběratelské akce

 • Dubai International Money Fair

  První ročník veletrhu numismatiky.

  19.04.2024 - 21.04.2024

  Dubaj, Spojené arabské emiráty

  www.di-mf.com
 • Retro Garáž

  Největší jarní burza dílů pro veterány spojená s aukcí.

  27.04.2024 - 27.04.2024

  Lysá nad Labem, Česká republika

  www.retro-garaz.cz
 • Casino 2000 – Salon des Collectionnneurs – Luxembourg

  Mezinárodní akce zaměřená na bankovky, mince, medaile, poštovní známky a pohlednice.

  28.04.2024 - 28.04.2024

  Mondorf-les-Bans, Lucembursko

 • World Congress Collectors of Paris

  Mezinárodní setkání sběratelů mincí, bankovek, poštovních známek, pohlednic ad.

  26.04.2024 - 28.04.2024

  Paříž, Francie

  www.cmc-paris.com
VYHLEDAT DALŠÍ AKCE

Tipy pro sběratele

 • Muzeum hygieny

  Muzeum se sbírkou historických nočníků.

  Praha, Hlavní město Praha

  muzeumnocniku.cz/cs/uvod...
 • Podbrdské muzeum

  Muzeum se sbírkou automobilů Aero.

  Rožmitál pod Třemšínem, Středočeský kraj

  podbrdskemuzeum.cz/
 • Východočeské muzeum

  Muzeum s numismatickou sbírkou.

  Pardubice, Pardubický kraj

  www.vcm.cz/numismaticka-expozice-a-kabin...
 • Muzeum cukříků

  Muzeum se sbírkou sáčkových cukrů. tel.: 244 472 947

  Praha - Kamýk, Hlavní město Praha

VYHLEDAT DALŠÍ TIPY

Štítky